Privacybeleid Artikelen
Artikel 1 - Verwerking van gegevens
1.1. Door het aanmaken van een gebruikersaccount door de Klant
op de website van vzw Akouyo of de websites van haar
onderliggende merken (voor een actueel overzicht,
zie www.akouyo.org) verwerkt vzw Akouyo bepaalde gegevens
van de Klant. In geval van minderjarige Gebruikers blijven de
ouders of wettelijke vertegenwoordigers verantwoordelijk
voor de door de minderjarige gestelde handelingen. Zij geven
daarbij expliciete toestemming, door het aanvaarden van
huidige Privacy & cookies policy, tot de verwerking van de
persoonsgegevens van de minderjarige conform huidige
Privacy & cookies policy en voor de daarin omschreven
doeleinden.
1.2. De Klant heeft het recht op toegang tot deze gegevens en om
bepaalde onjuiste of onvolledige gegevens te verbeteren of
aan te vullen. De Klant zal daartoe contact opnemen met
vzw Akouyo .
1.3. vzw Akouyo zal de gegevens van de Klant niet doorgeven aan
derde partijen zonder de toestemming van de Klant,
behoudens in geval dit noodzakelijk zou zijn voor de goede
uitvoering van de verbintenissen van vzw Akouyo , onder meer
doch niet beperkt tot de correcte levering van de door de
Klant bestelde Producten.
Artikel 2 - Persoonsgegevens die verzameld
worden door u opgegeven persoonsgegevens
2.1. Volgende gegevens dienen door de Klant te worden
meegedeeld bij de bestelling of registratie:
Voornaam
Achternaam
Emailadres
Geboortedatum
Land
Telefoon
Adres (eventueel bijkomend leveringsadres)
Betalingsgegevens
2.2. Naast deze gegevens worden ook bepaalde gegevens
verzameld via cookies (zie artikel 8).
2.3. Tijdens het gebruik van de dienstverlening kunnen
automatisch gegenereerde gegevens over het surfgedrag van de
gebruiker aan vzw Akouyo ter beschikking worden gesteld, zoals uw IP-
adres en het type browser. Deze gegevens kunnen mogelijk
persoonsgegevens betreffen.
Artikel 3 - Doeleinden van de verwerking
3.1. De persoonsgegevens van de Klant worden verzameld om
volgende doeleinden te bereiken:
Om de dienst/Producten aangeboden op de Website te kunnen
leveren;
Om een marktonderzoek te doen ter verbetering van de
technische en inhoudelijke kwaliteit van de Website;
Om klachten, suggesties, meldingen en vragen te behandelen;
Om het verstrekken van informatie over vzw Akouyo , haar merken
en haar Producten via nieuwsbrieven, het verzenden van een
email met de verschillende aanbiedingen die de Klant zouden
kunnen interesseren, in zoverre de Klant hiermee uitdrukkelijk
heeft ingestemd bij het aanmaken van zijn gebruikersaccount;
Om informatie te verstrekken aan derden indien daarvoor op
grond van wet- en regelgeving een noodzaak toe bestaat .
Artikel 4 - Duur van het bijhouden van de
gegevens
4.1. Alle persoonsgegevens worden bewaard voor een periode die
noodzakelijk is voor ons om de dienst te leveren.
Artikel 5 - Recht van toegang en verbetering
5.1. De Klant heeft het recht om op elk moment gratis kennis te
nemen van zijn persoonsgegevens, deze kosteloos te verbeteren of
te wijzigen en dit door verzending van een e-mail of per brief aan
het adres in artikel 1 van de Algemene voorwaarden, mits
bijvoeging van een kopie van identiteitskaart. vzw Akouyo zal binnen de
30 dagen een bevestiging sturen van de verbetering of wijziging
van de gegevens.
Artikel 6 - Recht van verzet
6.1. De Klant kan zijn recht van verzet tegen de verwerking van zijn
persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen kosteloos
uitoefenen door een e-mail te richten aan info@akouyo.org. De
Klant kan zich echter niet verzetten tegen de verwerking van zijn
persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van
de contractuele verplichtingen. vzw Akouyo zal binnen de 30 dagen een
bevestiging sturen van de schrapping van de gegevens.
Artikel 7 - Veiligheid en vertrouwelijkheid
7.1. vzw Akouyo heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast
zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het
verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of
de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens
verzameld op de Website te vermijden alsook elke andere niet
toegestane verwerking van deze gegevens.
7.2. In geen geval kan vzw Akouyo aansprakelijk worden geacht voor
enige directe of indirecte, schade die voortvloeit uit een foutief of
onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.
Artikel 8 – Cookies
8.1. De Website maakt gebruik van cookies en gelijkaardige
technologieën om de gebruiksvoorkeuren van de Klant te
onderscheiden van andere gebruikers van de Website. Dit helpt
vzw Akouyo om de Klant een betere gebruikservaring te bieden
wanneer gebruikers de Website bezoeken en laat vzw Akouyo toe de
Website te optimaliseren.
8.2. Cookies en soortgelijke technologieën laten echter niet toe om
systematisch gegevens te verzamelen die de gebruikers van de
Website kunnen identificeren. Zij helpen Akouyo enkel de werking
van de Website te verbeteren, te begrijpen wat de interesses van
de gebruikers zijn en hen informatie op maat te bieden en te meten
hoe doeltreffend de inhoud van de Website is.
8.3. Bij het openen van de Website, zal de Klant een pop-up
banner te zien krijgen die wijst op het gebruik van cookies. In die
banner zit een link naar deze Privacy & cookies policy. De Klant zal
worden uitgenodigd het gebruik van cookies te aanvaarden door
dit via het daartoe in de banner voorziene vakje aan te vinken.
Indien de Klant, zonder dit vakje aan te vinken doorklikt naar
andere plaatsen op de Website, zal dit aanzien worden als een
onbetwistbare toestemming met het gebruik van cookies. Door de
aanvaarding van de algemene voorwaarden aan te vinken,
aanvaardt de Klant eveneens het gebruik van cookies. Om de
Website optimaal te kunnen gebruiken dient de Klant de cookies te
aanvaarden wat mogelijk is via de browserinstellingen
8.4. De Klant kan cookies blokkeren door de browserinstelling te
activeren die toelaat om het plaatsen van cookies te weigeren.
Wenst u meer te weten over Cookies, gelieve de
website www.allaboutcookies.org te bezoeken. Deze website
voorziet meer informatie over cookies, legt per browser
gedetailleerd uit hoe u de cookies die u vindt, kunt verwijderen en
het toont u hoe u uw vertrouwde websites kunt toestaan om
cookies op te slaan op uw computer.
8.5. vzw Akouyo maakt gebruik van Google Analytics om u aangepaste
online advertenties te tonen. Met behulp van cookies kunnen er op
basis van uw acties op onze Website advertenties getoond worden
via externe leveranciers, waaronder Google. U kunt zich afmelden
voor Google Analytics via de volgende
pagina: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/ .
Artikel 9 - Links naar de websites van derden
9.1. Indien de Website verwijzingen of een link zou bevatten naar
de website(s) van derde partijen, die niet door vzw Akouyo worden
beheerd, zal Akouyo op geen enkele wijze aansprakelijk kunnen
worden gehouden voor de inhoud van deze website(s) noch voor
het privacybeleid dat wordt toegepast op deze website(s).
Artikel 10 - Aansprakelijkheid
10.1. De beperking van de aansprakelijkheid van vzw Akouyo zoals
omschreven in artikel 11 van de Algemene Voorwaarden is
eveneens van toepassing op de goede werking en beschikbaarheid
van de Website en de daarop vermelde informatie.
10.2. vzw Akouyo heeft het recht om de Website aan te passen op
eender welk moment zonder de Klant hiervan te moeten
verwittigen. vzw Akouyo kan evenmin aansprakelijk worden gesteld
voor de eventuele schade of hinder die de Klant zou ondervinden
indien de Website gedurende een bepaalde periode onderbroken
zou zijn. De Klant aanvaardt dat Akouyo geen ononderbroken
toegang tot de Website kan garanderen.
10.3. vzw Akouyo zal echter alle redelijke maatregelen treffen om een
zo goed mogelijke werking van de Website aan te bieden.
Artikel 11 - Geschillen en toepasselijke wetgeving
11.1. Artikel 13 van de Algemene Voorwaarden is eveneens van
toepassing op geschillen omtrent de toepassing of uitvoering van
huidige Privacy & cookies policy.
Artikel 12Contact
12.1. Voor alle bijkomende inlichtingen of opmerkingen met
betrekking tot deze Privacy & cookies policy kunt u contact
opnemen met bovenvermeld address /> inf@akouyo.org
12.2. Voor bijkomende informatie aangaande de bescherming van
persoonsgegevens en in het bijzonder gevoelige gegevens,
onderworpen aan de Belgische wet van 8 december 1992 of
toekomstige dwingende regelgeving inzake de bescherming van
persoonsgegevens, kan de Klant ook terecht bij de commissie voor
de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, met adres te
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel (www.privacycommission.be).
Meer weten?
Vind je niet wat je zoekt? Heb je een vraag over ons aanbod?
Neem contact op met één van onze medewerkers.